Vedtægter

Vedtægter for FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN vedtaget på ordinær generalforsamling d. 25. oktober 2019

§ 1 NAVN
Foreningens navn er FÆNGSELSLÆRERFORENINGEN. Den er stiftet den 31. august 1952.

§2 MEDLEMMER
Som medlem af foreningen kan optages ansatte i Kriminalforsorgen med interesse for undervisning af indsatte.

§ 3 FORMÅL
Foreningen har til formål:
• At fremme fængselsundervisning.
• Koordinere pædagogiske erfaringer.
• At arbejde for relevante undervisnings- og uddannelsestilbud ved Kriminalforsorgen.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN
stk. 1
Foreningens højeste myndighed er Generalforsamlingen, der afholdes, når bestyrelsen indkalder dertil. Generalforsamling kan afholdes online, når bestyrelsen ønsker det.

Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før Generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af formand, kasserer og eventuelle andre medlemmer.

Formanden leder foreningen mellem Generalforsamlingerne i samarbejde med kassereren og interesserede medlemmer. Udtræder formanden eller kassereren af bestyrelsen kan de selv udpege ny formand eller kasserer blandt medlemmerne.

Bestyrelse kan udpege suppleanter til deltagelse i bestyrelsens møder og øvrige aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Alle valg til bestyrelsen afgøres ved almindeligt flertal blandt de opstillede kandidater. Ved stemmelighed foretages omvalg. Hvis omvalget resulterer i stemmelighed foretages der lodtrækning blandt de kandidater, der har deltaget i omvalget.

En lovligt indkaldt Generalforsamling er beslutningsdygtig.

stk. 2
Formandens beretning fremlægges på Generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 3 uger før Generalforsamlingens afholdelse. Fremsatte forslag tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Ændringsforslag til de udsendte forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest dagen før Generalforsamlingens afholdelse.

§4 B: DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Kontrol af fuldmagter.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse og fremsætter forslag til kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand, kasserer og eventuelle andre bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når det kræves af et bestyrelsesmedlem eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer indgiver motiveret begæring herom til formanden. Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling skal ske efter aftale med de medlemmer som ønsker afholdt ekstraordinær Generalforsamling eller senest 6 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.

§6 AFSTEMNINGER OG VALG
Afstemninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflertal. Lovændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmer. Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog maximalt 2 fuldmagter pr. ordinært medlem. Der kan foretages valg digitalt i perioderne mellem generalforsamlinger.

§7 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningen kan opløses, når mindst 3/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig afstemning stemmer herfor. Generalforsamlingen træffer i så fald bestemmelse om anvendelse af eventuelle midler.

Helsingør d. 25. okt. 2019 Helsingør d. 25. okt. 2019
Formand og Kasserer, Nyggi Aggernæs